Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Przedszkolu ZAGADKA w Warszawie przy ul. Sueskiej 2.

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Przedszkola Zagadka jest
działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie.
Każdy pracownik przedszkola traktuje każde dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby.
Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie.
Pracownik placówki, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych
danej instytucji oraz swoich kompetencji.

Akty prawne:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie
  Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,
 2. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku, artykuł 12,
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, art.6, pkt 1,
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające
  rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i
  młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i
  oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych,
 5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 6. Ustawa z dnia 26 października 1882 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 7. Kodeks postępowania karnego – art. 304,
 8. Kodeks karny – art.162, 9. Kodeks Prawa Cywilnego art. 572, 10. Konwencja o Prawach Dziecka
  przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

Rozdział I
Objaśnienie terminów:

 1. Pracownik przedszkola – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, zatrudnione na umowę
  o dzieło, zlecenie, z własna działalnością gospodarczą a także praktykanci, stażyści i
  wolontariusze.
 2. Dziecko – w świetle polskiego prawa jest każda istota ludzka od poczęcia aż do osiągnięcia
  pełnoletniości (tj. do ukończenia 18 roku życia). Do przedszkola uczęszczają dzieci w przedziale
  wiekowym od 3 do 6.
 3. Opiekun dziecka – osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego
  przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na
  podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu (w tym rodzina zastępcza).
 4. Zgoda opiekuna dziecka – oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak w
  przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o
  konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.
 5. Osoba odpowiedzialna za Internet – wyznaczony przez dyrektora przedszkola pracownik
  sprawujący nadzór nad korzystaniem z Internetu na terenie placówki przez dzieci oraz za
  bezpieczeństwo dzieci w Internecie.
 6. Osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dzieci – wyznaczony przez dyrektora przedszkola
  pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki Ochrony Dzieci w placówce.
 7. Dane osobowe dziecka – każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.
 8. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego wpływającego na
  szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika przedszkola, jego opiekunów lub
  zagrożenia dobra dziecka w tym jego zaniedbywanie.

Krzywdzeniem jest:
Przemoc fizyczna – jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała.
Przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, wciąganie
dziecka w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości,
stawianie dziecku wymagań i oczekiwań , którym nie jest ono w stanie sprostać. Przemoc seksualna – to
angażowanie dziecka w aktywność seksualną przez osobę dorosłą. Wykorzystywanie seksualne odnosi się
do zachowań z kontaktem fizycznym (np. ocieranie się, dotykanie dziecka, współżycie z dzieckiem) oraz
zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie dziecku materiałów pornograficznych,
podglądanie, ekshibicjonizm). Przemoc ta może być jednorazowym incydentem lub powtarzać się przez
dłuższy czas.
Zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka przez
rodzica lub opiekuna prawnego, nie zapewnienie mu bezpieczeństwa, odpowiedniego jedzenia, ubrań,
schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, brak nadzoru w czasie wolnym oraz odpowiedniej opieki
podczas wypełniania obowiązku szkolnego.

 1. Zespół interdyscyplinarny – to zespół powoływany przez władze samorządowe (wójta, burmistrza albo
  prezydenta miasta) w ramach realizowania przedsięwzięć na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej
  komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz organizacji
  pozarządowych.
  W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. Mogą w nim ponadto
  uczestniczyć prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż wymienione.
 2. Zespół Interwencyjny – zespół powołany przez dyrektora przedszkola w skomplikowanych
  przypadkach. W skład zespołu wchodzą: osoby odpowiedzialne za Politykę Ochrony Dzieci, nauczyciele
  uczący dziecko, dyrektor, pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka.

Rozdział II
Zasady ochrony danych osobowych

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia
  1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Każde dziecko ma prawo do ochrony jego danych osobowych.
 3. Dane osobowe dziecka są przetwarzane, zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy o systemie
  oświaty i funkcjami statutowymi Przedszkola.
 4. Dane osobowe dzieci wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem do którego zostały
  udostępnione.
 5. Opiekunom dzieci przysługuje wgląd do danych osobowych dziecka z możliwością ich zmiany.
 6. Przedszkole zapewnia środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych
  przed wglądem osób nieupoważnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 7. Pieczę nad dokumentami zawierającymi dane osobowe dzieci sprawuje Dyrektor Przedszkola.
 8. Do przetwarzania danych dzieci dopuszczane są tylko osoby uprawnione przez Dyrektora
  Przedszkola.
 9. Dane dziecka są wyłącznie udostępniane osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie
  odrębnych przepisów.
 10. Osoby dopuszczone do przetwarzania danych zobowiązane są do zachowania w tajemnicy tych
  danych.
 11. Pracownik instytucji może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub
  edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający
  identyfikację dziecka.
 12. Pracownicy przedszkola nie udostępniają przedstawicielom mediów informacji o dzieciach i ich
  opiekunach.
 13. Pracownicy nie kontaktują przedstawicieli mediów z dziećmi.
 14. W uzasadnionych sytuacjach pracownik może skontaktować się z opiekunami dziecka i zapytać o
  zgodę na podanie danych kontaktowych osobom zainteresowanym.
 15. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenie
  instytucji. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje Dyrektor Przedszkola.
 16. Dyrektor Przedszkola, podejmując decyzję, o której mowa w poprzedzającym punkcie, poleca
  pracownikowi Przedszkola przygotować wybrane pomieszczenie w celu realizacji materiału
  medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie Przedszkola
  dzieci.
  Rozdział III
  Zasady ochrony wizerunku dziecka.
 17. Przedszkole Zagadka oraz jego pracownicy zobowiązują się do chronienia wizerunku dziecka.
 18. Upublicznienie wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody
  opiekuna.
 19. Opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na umieszczanie zdjęć dziecka na stronach internetowych
  przedszkola i wykorzystywanie wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych przedszkola
  (załącznik nr 1).
 20. Zdjęcia z wizerunkiem dziecka używane są w przedszkolu jedynie w celu kształtowania lepszej
  orientacji oraz samodzielności dziecka i występują w następujących miejscach: salach
  przedszkolnych, łazience, szatni.
 21. Pracownik przedszkola nie może umożliwić przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku
  dziecka na terenie instytucji bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.
 22. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz,
  publiczna impreza (powyżej 10 osób), zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest
  wymagana.

Rozdział IV
Zasady dostępu dzieci do Internetu

 1. Przedszkole nie zapewnia dzieciom dostępu do Internetu.
 2. Przedszkole, w sytuacji udostępnienia dzieciom łącza internetowego, będzie zobowiązane
  podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić
  zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować
  oprogramowanie zabezpieczające.
 3. Na terenie Przedszkola dostęp dziecka do połączenia internetowego możliwy będzie jedynie pod
  nadzorem pracownika Przedszkola.
 4. Pracownik Przedszkola będzie miał obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego
  korzystania z Internetu.
  Rozdział V
  Zasady obowiązujące w przedszkolu w zakresie bezpiecznych kontaktów w relacjach
  pracownik-dziecko, określających, jakie zachowania są dozwolone, a jakie niedozwolone w
  stosunku do dziecka.
 5. Wszyscy pracownicy, wolontariusze, stażyści oraz praktykanci mają obowiązek zapoznać się z
  Polityką Ochrony Dziecka przed krzywdzeniem obowiązującą w Przedszkolu.
 6. Wszyscy pracownicy, w tym wolontariusze i stażyści, składają oświadczenia dotyczące
  niekaralności lub toczących się wobec nich postępowań karnych lub dyscyplinarnych za
  przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem
  przemocy na szkodę małoletniego – w przypadkach, gdy prawo nie zezwala na pozyskanie
  informacji z KRK.
 7. POSIŁKI- dzieci są zachęcane do spożywania posiłków. Jedzą samodzielnie lub w razie potrzeby
  (prośba rodzica, zgoda dziecka) przy pomocy dorosłego. Posiłki są spożywane razem, o stałych
  porach. Dzieci podczas posiłków nie są zmuszane do ich konsumpcji.
 8. WSPÓLNAAKTYWNOŚĆ- dzieci są zachęcane i motywowane do udziału w proponowanych
  formach i rodzajach aktywności. Zajęcia i zabawy są dostosowane do możliwości i wieku dzieci.
  Wszelkie ograniczenia dzieci (zdrowotne, wynikające z uprzedzeń czy nieśmiałości) są
  uwzględniane i akceptowane. W trakcie zabaw i zajęć opiekę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel
  lub osoba dorosła przez niego wyznaczona, która jest pracownikiem przedszkola. Przedstawiciele
  firm i instytucji, mający kontakt z dziećmi (np. teatrzyki, koncerty, wycieczki, spotkania) są
  sprawdzani pod względem wiarygodności.
 9. ODPOCZYNEK- w przedszkolu jest wyznaczona pora, w której odbywa się odpoczynek. Dzieci 3
  letnie nie są zmuszane do spania, lecz są do odpoczynku zachęcane ( słuchanie bajek, muzyki
  relaksacyjnej). Nawyki dzieci związane ze snem i zasypianiem są uwzględniane i respektowane.
  Dzieci starsze mają możliwość krótkiego odpoczynku, wyciszenia się, a jego sposób zależy od
  wychowawcy grupy (odpoczynek na poduszkach, słuchanie bajki muzycznej lub czytanej).
 10. SPACERY, WYCIECZKI, ZABAWY NA POWIETRZU – osoby obce nie mają wstępu do ogrodu
  przedszkola. Nauczyciele sprawują ciągły nadzór i opiekę nad dziećmi .Otoczenie przedszkola w
  trakcie pobytu dzieci na powietrzu jest monitorowane przez nauczycieli i personel pomocniczy.
 11. JĘZYK I RÓWNE TRAKTOWANIE – możliwości i ograniczenia dzieci są respektowane.
  Wychowankowie nie są przezywani. Dzieci nie są etykietowane.
 12. DYSCYPLINA – dzieci są wdrażane do przejmowania odpowiedzialności za swoje działania
  poprzez ponoszenie konsekwencji własnego zachowania.
  Dzieci znają obowiązujący w przedszkolu system nagradzania i karania. System ten jest
  stosowany z zachowaniem praw i poszanowaniem godności dziecka. Nie stosuje się kar
  cielesnych (np. bicie, popychanie, szarpanie), słownych (np. wyśmiewanie, przezwiska),
  zmuszanie, negowanie uczuć. W każdej sytuacji dziecko jest informowane o konsekwencjach
  swojego zachowania.

Jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu ustalenia dalszych
działań wychowawczych. Rodzice są zapoznawani z obowiązującymi zasadami.

 1. CZYNNOŚCI HIGIENICZNE – w przedszkolu są wdrażane dzieciom zasady dbania o higienę:
  dzieci myją ręce przed posiłkami, po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety, malowaniu,
  lepieniu.
 2. Dzieci powinny być samodzielne w załatwieniu swoich potrzeb fizjologicznych.
  Personel pomaga małym dzieciom (za ich zgodą) w ubieraniu i rozbieraniu się.
  Na prośbę małego dziecka może być mu udzielona pomoc w wykonaniu czynności higienicznych.
  Dbając o zapewnienie dziecku komfortu psychicznego i fizycznego, w przypadku zabrudzenia się
  ( moczem, kałem, wymiocinami lub inne) dziecko jest myte i przebierane w suche ubranie przez
  personel pomocniczy. Opiekunowie podpisują zgodę na udzielanie potrzeb higienicznych.
  (załącznik nr 2).
  Pracownicy przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, robi
  to personel medyczny, reguluje to procedura dotycząca sytuacji, gdy do przedszkola uczęszcza
  dziecko przewlekle chore, (załącznik nr 3).
  Gdy dziecko źle się poczuje w ciągu dnia, wychowawca jest zobowiązany do zapewnienia dziecku
  ustronnego miejsca do odpoczynku i zawiadamia o tym fakcie rodziców.
  W przypadku zaistnienia wszawicy pracownik ma prawo sprawdzenia stanu czystości głowy
  dziecka oraz powiadamia rodziców w razie potrzeby, reguluje to procedura postępowania w
  przypadku wystąpienia w przedszkolu choroby zakaźnej, wszawicy (załącznik nr 4.)
  Sale, w których przebywają dzieci są stale wietrzone, odkurzane i myte przez personel do tego
  zobowiązany, a środki służące czystości zabezpieczone przed dziećmi.

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci:
Na początku roku szkolnego opiekunowie na piśmie upoważniają osoby do odbierania dziecka z
Przedszkola.
Dziecko z Przedszkola odbierają osoby upoważnione pełnoletnie.
Szczegółowe zasady odbierania dziecka z Przedszkola zawarte są w procedurach:

 • Dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola (załącznik nr 5).
 • Dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać
  rodzic/prawny opiekun, osoba upoważniona będąca pod wpływem alkoholu, narkotyków,
  zachowująca się agresywnie, która nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (załącznik
  nr 6).
 • Dotyczy przypadku, odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących
  w separacji lub w wolnym związku (załącznik nr 7).
 • Dotyczy przypadku, gdy /rodzic/opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko z przedszkola po
  godzinach urzędowania placówki (załącznik nr 8).
  Rozdział VI
  Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci
 1. Pracownicy placówki posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę
  na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy (nauczyciele, dyrektor) placówki
  podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i
  motywując ich do szukania pomocy.
 3. Pracownicy (wyznaczeni nauczyciele) monitorują sytuację dziecka.
 • Zbierają informacje na temat funkcjonowania dziecka od wszystkich osób z nim pracujących,
 • Konsultują z psychologiem zatrudnionym w przedszkolu, to jak dziecko funkcjonuje,
  Rozdział VII

Procedury interwencji w przypadku stwierdzenia krzywdzenia dziecka
Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka poza przedszkolem.
Nauczyciel:

 • wnikliwie obserwuje dziecko: jego wygląd, zachowania, prace plastyczne, zabawy.
 • przeprowadza rozmowę z rodzicami, innymi nauczycielami i zbiera dokumentację opartą na bazie
  otrzymanych wiadomości i obserwacji/ notatka służbowa/opis zachowań dziecka.
 • przekazuje spostrzeżenia psychologowi, który przeprowadza rozmowę z opiekunami dziecka na
  temat jego krzywdzenia lub zaniedbywania. Uświadamia rodzicom/ opiekunom prawnym skutki
  takiego postępowania dla dalszego rozwoju dziecka i informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji. W
  razie potrzeby przedstawia też regulacje prawne związane z tą sytuacją oraz etapy dalszego
  postępowania placówki, w przypadku, gdy nie nastąpi zmiana w złym traktowaniu dziecka.
  Rodzinę należy objąć pomocą psychologicznopedagogiczną.
 • w trudnych sytuacjach / zaniedbywanie o dużym nasileniu lub dokonanie przestępstwa wobec
  dziecka/ zostaje powołany zespół d/s pomocy dziecku, który: -weryfikuje dane dostępnymi
  sposobami: wywiad terapeutyczny, rozmowa z opiekunami, badanie psychologiczne, analiza
  wytworów dziecka, badanie medyczne
 • gdy dotychczasowe działania nie przynoszą pozytywnych efektów wyznaczone osoby
  powiadamiają jednostkę pomocy społecznej lub sąd rodzinny.
 • powiadamia też policję i prokuraturę w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę
  dziecka oraz podejmuje objęcia rodziny „Niebieską Kartą”/ przypadek krzywdzenia dziecka/
  zgłoszenie wniosku do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego – w przypadku przemocy
  w rodzinie, sąd rodzinny – przypadki niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej, braku
  porozumienia między rodzicami w kwestiach dotyczących dziecka, zagrożenia dziecka
  demoralizacją.
  Gdy zauważono przypadek krzywdzenia dziecka interwencja powinna mieć charakter niezwłoczny.

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka przez pracownika przedszkola.

 • Osoba będąca świadkiem sytuacji krzywdzenia dziecka powiadamia o incydencie osobę
  odpowiedzialną za Politykę lub w formie pisemnej bezpośrednio do dyrektora placówki, z
  wyłączeniem sytuacji wymagających niezwłocznego zareagowania. 8
 • Dyrektor przeprowadza rozmowę z pracownikiem, zarządza jego obserwację.
 • W przypadku powtórzenia się sytuacji takich jak: (nauczyciel krzyczy na dzieci, obraża je słownie,
  szarpie, poszturchuje, wyśmiewa przy innych dzieciach, nie pomaga w momencie kiedy dziecko
  ewidentnie tego potrzebuje ) – pracownik otrzymuje naganę.
 • Jeżeli ponownie dojdzie do krzywdzenia dyrektor zawiadamia policję lub prokuraturę.
 • W sytuacjach, kiedy Dyrektor otrzymuje informację, że pracownik dopuścił się przemocy
  seksualnej w stosunku do dziecka, lub po raz kolejny dopuścił się do stosowania przemocy
  fizycznej wówczas natychmiast zostają wszczęte zewnętrzne procedury.

Procedury postępowania w przypadku krzywdzenia dziecka przez kolegów.

 • Osoba będąca świadkiem sytuacji zgłasza problem wychowawcy grupy.
 • Wychowawca przeprowadza rozmowę z dzieckiem krzywdzonym, i osobami krzywdzącymi.
 • Wychowawca powiadamia rodziców obu stron.
 • W przypadku powtórzenia się incydentu powiadomiony zostaje dyrektor, który zwołuje radę
  pedagogiczną, na której zostaje ustalony plan dalszych działań, oraz uruchomiona Procedura
  postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze. (załącznik nr 9)
 • Dla zwiększenia skuteczności interwencji należy zaangażować również psychologa, który da
  pozytywne wsparcie, ukierunkuje, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak reagować na

krzywdzenia, komu zgłaszać, gdy do niego dochodzi.

 • Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi (załącznik nr 10) do
  niniejszej Polityki. Kartę załącza się do dokumentacji dziecka gromadzonej w Przedszkolu.
 • Wszyscy pracownicy Przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków
  służbowych uzyskały informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są
  zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane
  uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

Rozdział VIII
Monitoring stosowania Polityki

 1. Dyrektor Przedszkola wyznacza osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji niniejszej
  Polityki w Przedszkolu.
 2. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna monitorowanie realizacji
  Polityki, za reagowanie na sygnały naruszania Polityki oraz za proponowane zmiany w Polityce.
 3. Osoba, o której mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, przeprowadza wśród pracowników
  Przedszkola, raz na 12 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji polityki.
  Wzór ankiety stanowi załącznik nr 11 do niniejszej Polityki.
 4. Osoba, o której mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania ankiet
  wypełnionych przez pracowników Przedszkola i sporządza na tej podstawie raport z monitoringu,
  który następnie przekazuje dyrektorowi Przedszkola.
 5. Dyrektor Przedszkola wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom
  Przedszkola nowe brzmienie Polityki

Postanowienia końcowe:

 1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie następuje w sposób przystępny dla pracowników, szczególnie poprzez przekazanie jej
  treści każdemu pracownikowi do rąk własnych oraz uzyskania oświadczenia o zapoznaniu się z
  treścią dokumentu.
 3. Politykę ochrony dzieci udostępnia się Rodzicom na prośbę, zamieszcza na stronie internetowej
  Przedszkola oraz wywiesza na tablicy informacyjnej.

Formularz Kontaktowy

Skip to content